PÓDIUM TALENTOV PETRŽALKY

Šancu na svoju účasť v prvom kole zvýšite keď na pošlete videoprezentáciu cez Facebook messenger na @kulturavpetrzalke.

Petržalčanky, Petržalčania a Petržalčatá!
Kultúrne zariadenia Petržalky s podporou MČ Bratislava-Petržalka v uplynulom roku 2021 dali v Belgicku vyrobiť a zakúpili pre vás nové, multifunkčné exteriérové javisko – mobilné pódium. Je vaše, a je aj na vás, ako užitočne ho spolu využijeme. Okrem profesionálnych a amatérskych umelcov, je tu príležitosť, aby vaše mobilné pódium dalo priestor aj vám.

Rapuješ? Spievaš? Tancuješ? Žongluješ? Hráš na hudobný nástroj? Príď a ukáž sa!

Kultúrne zariadenia Petržalky vás všetkých pozývajú do súťaže o najväčší talent mestskej časti - PETRŽALSKÝ PARNAS roku 2022.
Každý z vás, kto má chuť a odvahu ukázať čokoľvek, čo ukázať vie, môže to predviesť na novom mobilnom pódiu, ktoré bude od 1. mája 2022 do konca Kultúrneho leta 2022 putovať po celej Petržalke. Podľa toho, kde bývate, postavíme pódium k vášmu domu čo najbližšie, aby vás vaši susedia mohli vidieť vystupovať na javisku priamo z okna svojho bytu, alebo aby sa na vás mohli prísť pozrieť hoci aj v papučiach.
Hodnotiť vás budú nielen oni, ale aj trojčlenná odborná porota. Na záver sa najlepší z vás stretnú na mobilnom pódiu vo finále súťaže PÓDIUM TALENTOV PETRŽALKY o titul PETRŽALSKÝ PARNAS 2022 počas Dní Petržalky 2022 v septembri.

PÓDIUM TALENTOV PETRŽALKY (PTP)

Komunitná súťaž v kreativite o titul

PETRŽALSKÝ PARNAS Parnas – Wikipedie (wikipedia.org)

Projekt komunitnej kultúrnej aktivity zameranej na vyhľadávanie prirodzených tvorivých a interpretačných talentov medzi občanmi mestskej časti Petržalka.


EXPLIKÁCIA
Cieľom projektu je osloviť najširšie spektrum prirodzených talentov v javiskovej umeleckej tvorbe – tanec a pantomíma, spev, hra na hudobný nástroj, herectvo a performancia, žijúcich v mestskej časti Bratislava – Petržalka a aj ich domácich miláčikov, o ktorých sa starajú. Proces vyhľadávanie bude uskutočňovaný formou otvorenej, verejnej súťažnej hry. Cenou pre víťaza bude nielen verejné uznanie a titul PETRŽALSKÝ PARNAS, ale aj ponuka účinkovať v komunitnom umeleckom projekte v produkcii Kultúrnych zariadení Petržalky.

POPIS PROJEKTU
V mesiacoch január až apríl sa do súťaže prihlásia obyvatelia mestskej časti, ktorí majú záujem súťažiť so svojím javiskovým vystúpením v piatich druhoch javiskového umenia, v dvoch kategóriách. Prihláška musí obsahovať okrem mien súťažiacich, kontaktov a názvu aj videozáznam vystúpenia. Dramaturgická rada KZP vyberie prihlásených a podľa miesta ich bydliska usporiada na vybraných miestach mestskej časti prvé súťažné kolá súťaže. Prvé, výberové kolá sa uskutočnia každú sobotu v mesiacoch máj, jún, júl, a august, vždy na inom mieste mestskej časti. Výberové kolá budú streamované aj na internete. Trojčlenná porota zložená z troch významných osobností žijúcich v Petržalke a hlasy Petržalčanov, ktoré pošlú na základe návštevy podujatia, alebo jeho videnia na internete e-mailom na adresu KZP (alebo SMS?) vyberú z každého prvého kola jedno vystúpenie v každom zo štyroch druhov javiskového umenia a v každej kategórii. V septembri sa uskutoční v rámci Dní Petržalky finálové kolo súťaže, ktoré bude tiež streamované a na záver ktorého budú ešte v ten večer vyhlásení jeho víťazi, ako najväčšie talenty Petržalky pre daný kalendárny rok, ktorí v spolupráci s pracovníkmi KZP pripravia Vianočné predstavenie talentov Petržalky.

SÚŤAŽNÉ JAVISKOVÉ UMENIA
Projekt podporí aktívnych obyvateľov mestskej časti Petržalka v tvorivom naplnení voľného času a zvýši povedomie a vzťah k nasledujúcim umeniam

  1. TANEC A PANTOMÍMA – javiskový pohyb v tichu, alebo v spojení s hudbou
  2. SPEV – text, alebo vokál spievaný á capela, alebo v spojení s hudbou
  3. HUDBA – hra na hudobný nástroj, alebo na akýkoľvek predmet vydávajúci zvuk
  4. PERFORMANCIA – akékoľvek javiskové vystúpenie v ktorom účinkujúci niečo ukáže a dokáže svojou činnosťou zaujať pozornosť diváka – akákoľvek telesná, alebo duševná, verbálna, alebo neverbálna aktivita (akrobacia, žonglovanie, balancing, stand-up commedy, herectvo – monológ, dialóg, skupinové divadelné vystúpenie, bojové umenia, kúzelníci, multimediálne, alebo technológiou sprostredkované, či inak prezentované aktivity)
  5. TALENTOVANÝ MILÁČIK – javiskové vystúpenie v domácnosti chovaného živočícha (pes, mačka, akýkoľvek hlodavec, vták, plaz, obojživelník či jašter????)

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE
1.) kategória JEDNOTLIVEC
2.) kategória SKUPINA

TERMÍNY
Prijímanie prihlášok na adrese ptp@kzp.sk do 30.4.2022.

Spracovanie prihlášok a vytvorenie programu a harmonogramu/rozpisu súťažiacich podľa umiestnenia mobilného pódia na uskutočnenie prvých kôl od 1.4.2022 do 30.4.2022.

Prvé kolá (17):
MÁJ – 7., 14., 21., 27.;
JÚN – 4., 11., 18., 25.;
JÚL – 2., 9., 16., 23., 30.;
AUGUST – 6., 13., 20., 27.(Bunker B-S-4);

Finále súťaže sa uskutoční v sobotu 10. septembra 2022 v rámci 25. ročníka osláv mestskej časti DNI PETRŽALKY na Námestí republiky (alebo na Dostihovej dráhe)

Príprava Vianočného predstavenia talentov Petržalky september – november 2022.
Premiéra javiskového galaprogramu Vianočné predstavenie talentov Petržalky 26. november 2022 – večer pred začiatkom Adventu, deň pred otvorením Vianočných trhov Petržalky.

Mobilné pódium Petržalky - videoprezentácia

Miesta možného využitia mobilného pódia v Petržalke

Svoje prihlášky nám posielajte do 30. apríla 2022 na adresu ptp@kzp.sk. Podmienkou prijatia prihlášky je trvalý pobyt v okrese Bratislava V.
Sancu na svoju ucast v prvom kole zvysite ked na poslete videoprezentáciu cez Facebook messenger na @kulturavpetrzalke.

Pravidlá súťaže PTP

1. Do súťaže sa môžu prihlásiť do 31.3.2022 obyvatelia s trvalým pobytom v okrese Bratislava V, ktorí v deň podania prihlášky dovŕšili 18 rokov, alebo v prípade mladších súťažiacich so súhlasom ich právnych zástupcov, na stránke https://www.kulturavpetrzalke.sk/p/ptp. Súťaž sa uskutoční v piatich druhoch javiskového umenia, v dvoch kategóriách, podľa propozícii uvedených na webstránke.
2. Ak nám chcete poslať k prihláške aj videozáznam svojho vystúpenia, urobte tak formou prílohy k správe na našej FB stránke https://www.facebook.com/kulturavpetrzalke. Zvýši to vašu šancu na verejné vystúpenie. Vaše vystúpenie by nemalo presiahnuť rozsah 5 minút. Do správy napíšte to isté meno ako do prihlášky.
3. Videá, ktoré budú obsahovať akúkoľvek formu vulgarity, obscénnosti, hanobenia, alebo podnecovania k nenávisti, budú vyradené zo súťaže.
4. Miesto a čas vášho vystúpenia vám budú oznámené v primeranom predstihu na vami uvedené kontakty.
5. Pri verejnom vystúpení budú súťažiaci dodržiavať pravidlá určené organizátorom podujatia. *
6. Všetky zúčastnené osoby dávajú súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle § 5 písm. a) a v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tieto osobné údaje nebudú poskytnuté tretím stranám.

* Vystúpenie nesmie obsahovať akúkoľvek formu vulgarity, obscénnosti, verejného šírenia výrokov a výziev vzbudzujúcich, rozširujúcich, propagujúcich, či ospravedlňujúcich nenávisť a podnecujúcich násilie voči určitým skupinám osôb pre ich pohlavie, národnosť, jazyk, náboženstvo, rasu, etnickú príslušnosť, farbu pleti, pôvod, sexuálnu orientáciu, telesné postihnutie či inú obdobnú charakteristiku. Pódiová prezentácia je myslená ako celok, vrátane oblečenia, symbolov na oblečení, propagačných materiálov, a iných vecí, ktoré môže obecenstvo akýmkoľvek spôsobom vnímať